လၽွပ္စစ္ကြ်မ္းက်င္ – 10 Posts (M)

ပညာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ရွိရပါမည္။ လွ်ပ္စစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို အေလးထား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္အေျခခံ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

နယ္သို႔သြားလာႏိုင္ရမည္။ ေပးအပ္လာေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိရပါမည္။

အထက္ပါ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာသူမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွ ၂ ပတ္အတြင္း (၃.၀၅.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ရံုးခန္း (သို႔) email ျဖင့္ CV form၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံစာ၊ ေလဘာကဒ္ျပားမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ၿပီး လာေရာက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ေသာရာထူးအားလံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ားသာလာေရာက္ ေလၽွာက္ထားဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ရံုးလိပ္စာ
အမွတ္ (၇၂၈)၊ အခန္း (3A)၊ (၄) လႊာ၊ ေဝဇယႏၱာ (၁၇) လမ္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတ အေနာက္ (၆) ရပ္ကြက္၊ ၅ ေကြ႕ ကားမွတ္တိုင္အနီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း – 09 79888 2994, 09 45919 8460 ~ 64
Email : [email protected]