ေရ၊မိလႅာစနစ္ ပိုက္ဆက္ကြ်မ္းက်င္ – 10 Posts (M)

ပညာအရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ရွိရပါမည္။ ေရ၊ မိလႅာစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသာသူျဖစ္ရမည္။ ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို အေလးထား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္အေျခခံ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ 

နယ္သို႔သြားလာႏိုင္ရမည္။ ေပးအပ္လာေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိရပါမည္။

အထက္ပါ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာသူမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွ ၂ ပတ္အတြင္း (၃.၀၅.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ရံုးခန္း (သို႔) email ျဖင့္ CV form၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံစာ၊ ေလဘာကဒ္ျပားမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ၿပီး လာေရာက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ေသာရာထူးအားလံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာသူမ်ားသာလာေရာက္ ေလၽွာက္ထားဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။